Příští setkání celé skupiny PES: 7.11.2019 od 14:00 hodin, TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
Příští setkání skupiny PES k mobilitám: zatím není naplánováno

VÝZVA PROJEKTOVÝCH A EKONOMICKÝCH SPECIALISTŮ (PES)

ke spolupráci při úpravě národních pravidel pro poskytování grantových prostředků pro vědu, výzkum a vzdělávání (VVV)

Skupina PES je nezávislou platformou zkušených projektových a ekonomických specialistů z veřejných vysokých škol, ústavů Akademie věd a dalších příjemců grantových prostředků pro VVV. Členové platformy disponují jak přehledem pravidel jednotlivých poskytovatelů, tak bohatými zkušenostmi s řízením projektů a znalostí interních systémů příjemců. Tuto expertizu nabízí s cílem podpořit úpravu grantových pravidel napříč spektrem poskytovatelů financí pro VVV tak, aby byla pravidla vzájemně kompatibilní a pro příjemce a jednotlivé řešitele snadno aplikovatelná.

Platforma má zájem spolupracovat s poskytovateli při přípravě zadávací dokumentace grantových výzev prostřednictvím konzultací k pravidlům výzev, struktury rozpočtů a dokládání čerpání způsobilých výdajů. Naší vizí je spolupodílet se na vytvoření systému financování VVV, založeného na pravidlech, která budou transparentní, jednoduchá a ve vzájemném souladu jak na národní, tak i evropské úrovni.

Pravidla čerpání a vykazování grantových prostředků by měla být současně postavena i na důvěře k příjemcům dotace, neboť i jejich zájmem je zajistit efektivní využití přidělených veřejných zdrojů.

Platforma PES vyzývá kompetentní osoby a orgány ke spolupráci na zajištění příznivých podmínek pro financování vědy, výzkumu, vzdělávání, inovací, mobilit a dalších aktivit na VŠ, ústavech AV nebo jiných vědecko-výzkumných institucích. Příjemci a poskytovatelé jsou na jedné lodi.

Tuto výzvu podporují

Česká konference rektorů

Česká zemědělská univerzita

Fyzikální ústav AV ČR

Knihovna AV ČR

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Mikrobiologický ústav AV ČR

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Masarykova univerzita

Matematický ústav AV ČR

Masarykův ústav AV ČR

Sociologický ústav AV ČR

Středisko společných činností AV ČR

Ústav analytické chemie AV ČR

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Univerzita Pardubice

Ústav přístrojové techniky AV ČR

Ústav státu a práva AV ČR

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

GRANT Garant

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Kontakt

Platforma PES funguje na bázi dobrovolnosti a je otevřená všem zájemcům o spolupráci. Neváhejte nás proto kontaktovat!